Vilkår og betingelser.

Vilkår og betingelser for deltagelse på kurs eller guiding i regi av GO AS.


 

Ansvar og medansvar på guiding og kurs i regi av Gaustatoppen Opplevelser AS

 

Deltakelse på guiding og kurs på Gaustatoppen innebærer en viss risiko for uhell og skader. GO søker å minimere denne risikoen ved at våre arrangementer ledes av godt kvalifiserte guider og ved at våre guider forplikter seg til å følge våre sikkerhetsinstrukser.

På våre arrangement har guiden(e) det overordnede ansvaret for sikkerheten til gruppa. Guiden er en kompetent person som er godt kjent med sikkerhet i fjellet, mulige faremomenter og sikkerhet i grupper. Arrangementet skal i størst mulig grad være i tråd med gruppas forutsetninger (fysisk form, ferdighet, erfaring, utstyr osv), det er derfor viktig at den enkelte deltager tar hensyn til dette ved valg av tur og ved påmelding.

 

For at guiden skal kunne ha ansvar for sikkerheten i gruppa må alle deltagerne være medansvarlige og:

·       Rette seg etter guidens anvisninger under hele arrangementet

·       Innrette seg som en del av gruppa

·       Gå etter guiden om ikke annet er avtalt

·       Stoppe/vente ved avtalte plasser

 

Andre viktige momenter ved våre arrangement:

·       Det er viktig at den enkelte deltager informerer guiden(e) om sykdommer og/eller plager som kan være relevant for sikkerheten under arrangementet.

·      Deltager er pliktig til å erstatte skadet og/eller selvforskyldt tap av utstyr lånt av GO.

 

 

 

Vilkår for påmelding

 

1. Påmelding/Avtalens inngåelse
Avtalen mellom GO og deltager(e) ansees inngått ved deltagers betaling for kurs eller guiding.

Ved betaling må kunde ha bekreftet å ha lest dette dokumentet.

 

2. Hva er inkludert i prisen for arrangementet
Inkludert i prisen for arrangementet er:

- Guide (guiden/guide/instruktør/kursleder)

 

- Alt personlig sikkerhetsutstyr om ikke annet er tydelig spesifisert i informasjonen om arrangementet:

            - skredutstyr (skredsøker, søkestang, spade)

            - klatreutstyr (sele med tilbehør, hjelm, stegjern, isøks, tau)

            - eventuelt annet sikkerhetsutstyr

 

3. Betalingsvilkår
Guiding og kurs skal normalt betales ved påmelding.

 

4. Særlige forhold knyttet til avtalen
4.1. Avbestillingsbeskyttelse og reiseforsikring

GO tilbyr ikke avbestillingsbeskyttelse, reise- eller ulykkesforsikring på våre arrangement.

 

Vi anbefaler at den enkelte deltager tegner egen reise- og ulykkesforsikring. Ved større arrangement anbefaler vi at den enkelte deltager tegner forsikring med avbestillingsbeskyttelse.

 

4.2. Helseopplysninger
Deltager(e) plikter å opplyse om alle helsemessige formaliteter som kan ha betydning for sikkerheten under arrangementet.

 

4.3. Risiko ved skikjøring på Gaustatoppen

Deltagelse på kurs og guiding på Gaustatoppen innebærer en viss risiko for uhell og skader. Deltager(e) plikter å innrette seg etter guides(enes) pålegg relatert til sikkerhet og veivalg så lenge arrangementet pågår.

 

GO påtar seg ingen økonomiske forpliktelser som følge av skade på personer eller utstyr, såfremt uhellet eller ulykken ikke skyldes grov uaktsomhet fra guides side.

 

4.4. GO kompetanse

GO søker å minimere risikoen forbundet med arrangementer i vår regi ved å benytte guidene som er godkjent gjennom internt kvalifiseringsprogram eller det Internasjonale Tindeveglederforbundet IFMGA/UIAGM/IVBV. GOs guider forplikter seg til å følge våre sikkerhetsinstrukser.

 

4.5. Tap av utstyr

Deltager(e) er pliktig til å erstatte selvforskyldt tap av utstyr lånt eller leid av GO.

 

 

5. Deltagers rett til å avbestille arrangementet
5.1. Avbestilling mot vederlag
Etter påmelding har deltager rett til å avbestille arrangementet mot å betale et administrasjonsgebyr på kr 250,- frem til 30 dager før arrangementet starter.

 

Ved booking av enkeltturer, eller flere turer på Gaustatoppen med Gaustabanen – inntil 3 dager før turen (e) skal gjennomføres. Om ikke dette er meddelt GO innen 3 dager før gjennomføring vil det totale beløp bli belastet.

 

Dersom deltagers bestilling omfatter flere, og den avtalte totalprisen bygger på rabatter eller avslag knyttet opp til deltagerantallet, vil grunnlaget for slike rabatter eller avslag kunne falle bort dersom noen av deltagerne avbestiller. Ved slik partiell avbestilling refunderer GO den forholdsmessige andelen av den avtalte/betalte prisen til de som avbestiller, og krever inn eventuell merpris som følge av bortfall av rabatter knyttet til gruppens størrelse, fra de gjenværende deltagerne.


5.2. Ved plutselig og alvorlig sykdom eller ulykkeshendelse 
Samme betingelser som under pkt 5.1 Avbestilling mot vederlag, gjelder. Ved større arrangementer anbefaler GO at den enkelte deltager kjøper avbestillingsbeskyttelse gjennom sin reiseforsikring.

 

5.3. Endring av bestillingen
Deltageren(e) kan endre bestillingen mot et administrasjonsgebyr på kr 250,- pr person pr endring, dersom GO har mulighet til å etterkomme de nye ønskene. Overstiger GO sine kostnader ved endringen gebyrets størrelse, kan endringen regnes som en avbestilling. Reglene om avbestilling mot vederlag i pkt. 5.1. vil da gjelde.


6. GO’s rett til å endre eller kansellere et arrangement
6.1. For få påmeldte
GO kan kansellere det enkelte arrangement dersom det ikke blir solgt det antall plasser som GO har satt som betingelse for å avvikle arrangementet. Fristen for slik kansellering er, om ikke annet er avtalt:

-        ved guiding/guidede turer, 2 dager før arrangementets start.

-        ved kurs, 7 dager før arrangementets start.

-        ved bedriftsarrangementer eller private grupper, 10 dager før arrangementets start.

 

Varsel om slik kansellering må være kommet frem til kunden senest ved fristens utløp. GO plikter å gi deltager(e) beskjed om kansellering etter dette punkt så tidlig som mulig. Ved kansellering etter dette punkt skal alle deltagers innbetalte beløp refunderes så tidlig som mulig.

 

6.2. Dårlig vær eller forhold

Ved dårlig vær eller dårlige forhold på aktuelle ruter kan GO måtte endre arrangementet. GO plikter da å etterstrebe at endringen gir minst mulig ulempe for deltageren(ne). GO vil i slike tilfeller tilby deltageren(ne) et alternativt arrangement i samme tidsrom. Deltageren(ne) betaler da for det arrangementet som blir gjennomført.

 

Ved vesentlige endringer har deltageren(ne) rett til å få refundert arrangementets kostnader minus påmeldingsavgiftens (depositumets) størrelse.

 

Om GO ikke kan tilby et alternativt arrangement har deltageren(ne) rett til å få refundert hele arrangementets kostnader.

 

6.3. Sykdom/skade hos guiden/guide

Ved sykdom eller skade hos guiden/guide vil GO etterstrebe og skaffe en ny guide med tilsvarende kvalifikasjoner som den avtalte. Skulle vi mislykkes i dette kan vi måtte endre eller kansellere arrangementet.

 

Om GO ikke kan tilby en alternativ guide har deltageren(ne) rett til å få refundert hele arrangementets kostnader.

 

7. Trykkfeil
GO tar forbehold for eventuelle trykkfeil i våre prislister og brosjyrer, samt informasjon som er distribuert over våre hjemmesider på internett.

 

WiPlog
(No title)
.
(No title)
.

Vilkår og betingelser.

Vilkår og betingelser for deltagelse på kurs eller guiding i regi av GO AS.

Følg oss på Facebook

 
 

GO CLUB

Bli medlem, motta fordeler.
gofreeride.no © 2017
powered by Sorenso
.